Houserveld

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_01_Houserveld.svg

Klingbemden

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_02_Klingbemden.svg

Rozengaard

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_03_Rozengaard.svg (1)

De Kling

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_04_De_Kling.svg

Op den Haan

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_05_Op_den_Haan.svg

Lemmender

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_07_Lemmender.svg

De Streek

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_08_De_Streek.svg

Het Heufken

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_09_Het_Heufken.svg

Bexdelle

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_25_Bexdelle.svg

Merkelbeekerdal

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_42_Merkelbeekerdal.svg

Buitengebied

375px-Map_-_NL_-_Brunssum_-_Wijk_02_Brunssum-Noord_-_Buurt_43_Buitengebied.svg